Informatören som profession

Funderar en del på professionen informatör/kommunikatör. När jag pluggade planerad kommunikation vid Örebro universitet gick vi igenom vad som gör en profession till en profession och så vidare och vi diskuterade kring vad ex informatören hade som betecknade det som en profession och vad som saknades. Nu kan jag tyvärr inte återge exakt vad det var vi kom fram till för det var några år sen. Jag har det dock kvar i nått gammalt anteckningsblock eller bok. Men det som kom mig att fundera på det idag är det faktum att man fortfarande, flera år efter att jag och mina kursare hade denna diskussion fortfarande ser platsannonser med titeln informatör/kommunikatör där arbetsbeskrivningen verkligen inte lever upp till det jag anser en platsannons för en informatörstjänst borde innehålla.

Ex: Titeln på denna annons är Informatör. Kravspecifikationen ser ut så här:
Våra krav:
Du ska känna dig trygg med att ha telefonen som ditt arbetsredskap.
Du ska kunna kommunicera ut ett tydligt budskap, övertyga och inse vikten av att vara säljande.
Ett måste är att kunna göra avslut.
Dokumenterad säljerfarenhet.

Det är inte en informatör de söker, de söker en säljare kort och gott.

En annan tjänst här med titelt informatör/kommunikatör:
KVALIFIKATIONER
Du har relevant akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Du har goda kunskaper i Officepaketet samt minst ett webbpubliceringssystem. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett grundläggande krav.

Vi ser gärna att du
– har god språkkänsla och kan skriva och redigera texter för olika målgrupper och kanaler, t.ex. webb, nyhetsbrev, trycksaker, pressmeddelande
– kan agera rådgivare i kommunikationsfrågor
– har erfarenhet av webbpublicering
– har erfarenhet av både extern och intern kommunikation

Här söker de en informatör. Skillnaden mellan dessa två annonsers kravspecifikationer är enorm, och ändå så är det i stort sätt samma titel.

Hur ska informatörens yrke kunna bli betraktat som en profession när titeln så uppebart missbrukas. Och hur ska man komma bort från det problemet?

Sveriges informationsförenings hemsida kan man läsa följade:

Informatörens roller

Sveriges Informationsförening har identifierat tre olika yrkesroller som informatör. Rollerna återfinns under varje utbildning för att du lättare ska hitta den kurs som passar din roll bäst.

Producent
Ansvarar för informationsproduktion av alla slag som till exempel intranät, webb, kundtidningar, personaltidningar, event och informationsfilmer.

Specialist
Fyller en sakkunnig roll i informationsfrågor som till exempel IR, internkommunikation och/eller ser till att informationssystemen och kanalerna fungerar. Ansvarar för hela processen från idé till genomförande inom sitt gebit.

Strateg
Ansvarar för informationsfunktionens bidrag till företagets/organisationens övergripande mål, strategi och framgång.

”Njea jag jobbar ju som informatör då va, dörr-till-dörr specialist” är inte en kommentar man hör så ofta.

Vidare kan vi läsa om informatörens yrkesområden:
Informatörens yrkesområden

Intern information
Intern information är en samlande beteckning på informationsåtgärder och informationsflöden inom organisationen. Den interna informationen berör alla i organisationen, dvs dess ledning, medarbetare och deras familjer, samt fackliga organisationer. Den interna informationen ska ge nyheter och arbetsinformation men också tydliggöra de övergripande målen samt vårda och utveckla den organisationskultur som är önskvärd. Vid förändringsprocesser har den interna informationen en nyckelroll. God intern information bidrar till motivation och engagemang hos medarbetarna, vilket leder till förbättrat resultat för organisationen.

Samhällskontakt

Med samhällskontakt avses organisationens kontakter med myndigheter, politiker, massmedier och andra företrädare för allmän opinion. Med moderna informationssystem kan man tidigt fånga upp de rörelser i samhället som kan begränsa eller öka organisationens handlingsutrymme. Exempel på detta är utredningar och lagförslag, värderingsförändringar och politiska tendenser som påverkar organisationens handlingsutrymme på både kort och lång sikt. Kommunikation med olika utbildningsinstanser är också en viktig del i arbetet med samhällskontakter.

Samhällsinformation
Som samhällsinformation betecknas den information som lämnas medborgarna om deras rättigheter och skyldigheter, liksom beträffande samhällsservice av olika slag. Den handläggs av informatörer som arbetar inom offentliga verksamheter och baseras på de demokratiska spelregler som råder i samhället.

Samhällsinformatören arbetar på uppdrag av ledningen för myndigheten/förvaltningen. En viktig del av arbetet är att ge medborgaren bästa möjliga service och underlätta insyn i verksamheten.

Massmedierelationer
Massmediekontakt är egentligen en del av samhällskontakten. Här behandlas massmedier som ett särskilt kompetensområde pga mediernas roll som vidareinformatör och genom att medierna har ett så stort inflytande på opinionen. Massmediernas bevakning av företag och organisationer blir allt intensivare i takt med att antalet medier, och därmed konkurrensen, ökar. Snabbheten i mediernas arbetssätt påverkar också organisationen. Informatörens roll är att stötta och förbereda organisationen i kontakterna med massmedier, samt ofta att initiera dessa kontakter.

Det är viktigt för informatörens kompetens att ha kunskap om massmediers nyhetsvärdering, arbetssätt och samhälleliga funktioner samt vilka verktyg som lämpar sig bäst för kontakten med olika medier. Ömsesidig integritet är en förutsättning för fungerande relationer med massmedierna.

Ekonomisk information
Informatören medverkar i utformning och spridning av organisationens finansiella information och därmed i uppbyggnaden av goda relationer till ägare, banker, finansanalytiker, placerare, fondförvaltare och övriga finansiella aktörer. För börsföretag finns särskilda informationsregler som måste följas. Speciella krav ställs på informatören när han/hon ska göra den ekonomiska informationen begriplig även för medarbetare utan ekonomisk skolning, och även på samhällsinformatören, som ska bidra till att den ekonomiska informationen når ut till allmänheten.

Marknadskommunikation
I dialogen med organisationens kunder krävs samverkan mellan marknadsförare och informatörer. Ett väl fungerande samspel ger omvärlden en tydligare bild av organisationen och dess positionering. En vanlig uppdelning är att informatören ansvarar för helhetsperspektivet genom företagets samlade profil, medan marknadsföraren har ansvar för information om produkter, tjänster och försäljning.

För min del passar inte telefonförsäljning in någonstans under de kategorierna.

Problematiken med professionen informatör tycker jag är just det att få vet vad det faktiskt innebär att vara en. Och det är klart det blir otydligt när två så olika annonser som de jag gav förslag på ovan ryms under samma titel. Den problematiken ser du inte på ett yrke som läkare eller lärare. Visst du kan ha olika inriktningar men titeln som helhet säger vad det är du gör.

Nej, rensa bort slagprodukterna från begreppet informatör tack! Då kan det bli den profession som det verkligen borde vara och få den legitimitet och status som yrket borde ha!

Annonser